Sunday, January 31, 2016

Bhagvadgita 1-28 1-29, श्रीमद्भगवद्गीता १-२८ १-२९

श्लोकः
अर्जुन उवाच।
दृष्ट्वेमं स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।।१-२८।।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।१-२९।।

सन्धि विग्रहः
अर्जुनः उवाच।
दृष्ट्वा इमम् स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम् समुपस्थितम्।।१-२८।।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति।
वेपथुः च शरीरे मे रोम-हर्षः च जायते।।१-२९।।

श्लोकार्थः
अर्जुनः उवाच।
हे कृष्ण!  इमम्  स्वजनम् युयुत्सुम् समुपस्थितम्  दृष्ट्वा
मम गात्राणि  सीदन्ति मुखम् च परिशुष्यति, मे  शरीरे
वेपथुः च रोम-हर्षः च जायते

शब्दार्थः
अर्जुनः उवाच।=Arjuna Said
1.28 दृष्ट्वा=after seeing इमम्=all these स्वजनम्=kinsmen कृष्ण=O Krishna युयुत्सुम्=all in a fighting spirit समुपस्थितम्=present
1.29 सीदन्ति=are quivering मम=my गात्राणि=limbs of the body मुखम्=mouth=also परिशुष्यति=is drying up वेपथुः=trembling of the body=also शरीरे=on the body मे=my रोम-हर्षः=standing of hair on end=also जायते=is taking place

Meaning
1.28: Overcome by supreme compassion and bemoaning, Arjuna spoke, O Krishna, seeing these relatives with intention to fight and readying for battle...
1.29: My limbs are afflicted with fatigue; my mouth is parched; my body is trembling; my hair stands on end. 

Saturday, January 30, 2016

Bhagvadgita 1-26 1-27, श्रीमद्भगवद्गीता १-२६ १-२७

श्लोकः
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा।।१-२६।।
श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्।।१-२७।।
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्।

सन्धि विग्रहः
तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन् अथ पितामहान्।
आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा।।१-२६।।
श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि।
तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्।।१-२७।।
कृपया परयाविष्टः विषीदन् इतम् अब्रवीत्।

श्लोकार्थः
अथ पार्थः उभयोः सेनयोः अपि, तत्र स्थितान् पितृन्,
पितामहान्, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातृन्, पुत्रान्,
पौत्रान् तथा सखीन्, श्वशुरान् सुहृदः, च एव अपश्यत् सः कौन्तेयः।
तान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समीक्ष्य परया कृपया आविष्टः,
विषीतन् इदम् अब्रवीत्।

शब्दार्थः
1.26 तत्र=there अपश्यत्=he could see स्थितान्=standing पार्थः=Arjuna पितृन्=fathers अथ=also पितामहान्=grandfathers आचार्यान्=teachers मातुलान्=maternal uncles भ्रातृन्=brothers पुत्रान्=sons पौत्रान्=grandsons सखीन्=friends तथा=too
1.27 श्वशुरान्=fathers in law सुहृदः=well-wishers=also एव=certainly सेनयोः=of the armies उभयोः=of both parties अपि=including तान्=all of them समीक्ष्य=after seeing सः=he कौन्तेयः=the son of Kunti सर्वान्=all kinds of बन्धून्=relatives अवस्थितान्=situated
कृपया=by compassion परयाविष्टः=of a high grade overwhelmed विषीदन्=while lamenting इतम्=thus अब्रवीत्=spoke

Meaning
1.26: Partha could see standing there (on the battlefield) fathers, also grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends too
1.27 Arjuna seeing fathers-in-law, well-wishers and relatives assembled besides the armies of both sides...