Sunday, July 31, 2016

Bhagavadgita 5-11, श्रीमद्भगवद्गीता ५-११

श्लोकः
कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये।।५-११।।

सन्धि विग्रहः
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियै अपि।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वा आत्म-शुद्धये।।५-११।।

श्लोकार्थः
योगिनः आत्म-शुनद्धये कायेन, मनसा, बुद्ध्या, केवलैः
इन्द्रियैः अपि सङ्गम् त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति।

शब्दार्थः
5.11 कायेन=with the body मनसा=with the mind बुद्ध्या=with the intelligence केवलैः=purified इन्द्रियै=with the senses अपि=even योगिनः=Krishna conscious persons कर्म=actions कुर्वन्ति=they perform सङ्गम्=attachment त्यक्त्वा=giving up आत्म=of the self शुद्धये=for the purpose of purification

Meaning
5.11: The yogis perform actions with the body, mind, intelligence, and the senses, giving up attachment for the purification of the self. 

Saturday, July 30, 2016

Bhagavadgita 5-10, श्रीमद्भगवद्गीता ५-८

श्लोकः
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।।५-१०।।

सन्धि विग्रहः
ब्रह्मणि आधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न सः पापेन पद्म-पत्रम् इव अम्भसा।।५-१०।।

श्लोकार्थः
यः सङ्गम् त्यक्त्वा कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय करोति, सः
पद्म-पत्रम् अम्भसा इव, पापेन न लिप्यते।

शब्दार्थः
5.10 ब्रह्मणि=unto the Supreme Personality of Godhead आधाय=resigning कर्माणि=all works सङ्गम्=attachment त्यक्त्वा=giving up करोति=performs यः=who लिप्यते=is affected=never सः=he पापेन=by sin पद्म-पत्रम्=a lotus leaf इव=like अम्भसा=by the water

Meaning

5.10: He, who dedicates his works to Brahman without attachment to work, is never subject to sin as a lotus leaf (does not get wet) by water.

Friday, July 29, 2016

Bhagavadgita 5-8 5-9, श्रीमद्भगवद्गीता ५-८ ४-९

श्लोकः
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्न्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्।।५-८।।
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि।
इन्द्रियाणीन्द्यार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।।५-९।।

सन्धि विग्रहः
न एव किञ्चित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्।
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपञ् श्वसन्।।४-८।।
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि।
इन्द्रियाणि इन्द्रिय-अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्।।५-९।।

श्लोकार्थः
युक्तः तत्त्ववित् पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्,
गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन्,
उन्मिषन्, निमिषन् अपि, इन्द्रियाणि इन्द्रिय-अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्
किञ्चित् न एव करोमि इति मन्येत।

शब्दार्थः
5.8 =never एव=certainly किञ्चित्=anything करोमि=I do इति=thus युक्तः=engaged in divine conciousness मन्येत=thinks तत्त्ववित्=one who knows the truth पश्यन्=seeing शृण्वन्=hearing स्पृशन्=touching जिघ्रन्=smelling अश्नन्=eating गच्छन्=going स्वपञ्=dreaming श्वसन्=breathing

5.9 प्रलपन्=talking विसृजन्=giving up गृह्णन्=accepting उन्मिषन्=opening निमिषन्=closing अपि=in spite of इन्द्रियाणि=senses इन्द्रिय-अर्थेषु=in sense gratification वर्तन्ते=let them be so engaged इति=thus धारयन्=considering

Meaning
5.8: He is engaged in yoga, knows the truth, and thinks without doubt that he does not do anything, while seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, sleeping, breathing,
5.9: Speaking, discharging (evacuation), grasping, opening, or closing his eyes. He realizes that the senses operate in the realm of sense objects.