Monday, October 31, 2016

Bhagavadgita 7-26, श्रीमद्भगवद्गीता ७-२६

श्लोकः
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।।७-२६।।

सन्धि विग्रहः
वेद अहम् समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन।
भविष्याणि च भूतानि माम् तु वेद न कश्चन।।७-२६।।

श्लोकार्थः
हे अर्जुन! अहम् समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च
भूतानि वेद। कश्चन तु माम् न वेद।

शब्दार्थः
7.26. वेद=know अहम्=I समतीतानि=completely past वर्तमानानि=present=and अर्जुन=O Arjuna भविष्याणि=future=also भुतानि=all the living entities माम्=me तु=but वेद=knows=not कश्चन=anyone

Meaning
7.26: I know, O Arjuna, all beings in the past, the present, and the future (those yet to come in the future). But no one knows me. 

Sunday, October 30, 2016

Bhagavadgita 7-25, श्रीमद्भगवद्गीता ७-२५

श्लोकः
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।।७-२५।।

सन्धि विग्रहः
न अहम् प्रकाशः सर्वस्य योग-माया-समावृतः।
मूढः अयम् न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम्।।७-२५।।

श्लोकार्थः
योग-माया-समावृतः अहम् सर्वस्य प्रकाशः न।
अयम् मूढः लोकः अजम् अव्ययम् माम् न अभिजानाति।

शब्दार्थः
7.25 =nor अहम्=I प्रकाशः=manifest सर्वस्य=to everyone योग-माया=by internal potency समावृतः=covered मूढः=foolish अयम्=these=not अभिजानाति=can understand लोकः=persons माम्=me अजम्=unborn अव्ययम्=inexhaustible

Meaning
7.25: I do not manifest to everyone, veiled by My Yoga-māyā. The foolish do not understand me as unborn and unchanging. 

Saturday, October 29, 2016

Bhagavadgita 7-24, श्रीमद्भगवद्गीता ७-२४

श्लोकः
अव्याक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।।७-२४।।

सन्धि विग्रहः
अव्यक्तम् व्यक्तिम् आपन्नम् मन्यन्ते माम् अबुद्धयः।
परम् भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम्।।७-२४।।

श्लोकार्थः
मम परम् अव्ययम् अव्यक्तम् अनुत्तमम् भावम्
अजानन्तः अबुद्धयः माम् व्यक्तिम् आपन्नम् मन्यन्ते।

शब्दार्थः
7.24 अव्यक्तम्=non manifested व्यक्तिम्=personality आपन्नम्=achieved मन्यन्ते=think माम्=me अबुद्धयः=less intelligent persons परम्=supreme भावम्=existence अजानन्तः=without knowing मम=my अव्ययम्=imperishable अनुत्तमम्=the finest

Meaning
7.24: The unintelligent, who do not know me as the Highest, the Imperishable, and the Supreme, think of me as the Unmanifest becoming the manifest.