Saturday, December 31, 2016

Bhagavadgita 9-21, श्रीमद्भगवद्गीता ९-२१

श्लोकः
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।।९-२१।।

सन्धि विग्रहः
ते तम् भुक्त्वा स्वर्ग-लोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्य-लोकम् विशन्ति।
एवम् त्रयी-धर्मम् अनुप्रपन्नाः गत-आतगम् काम-कामाः लभन्ते।।९-२१।।

श्लोकार्थः
ते तम् विशालम् स्वर्ग-लोकम् भुक्त्वा, पुण्ये क्षेणे (सति)
मर्त्य-लोकम् विशन्ति। एवम् त्रयी-धर्मम् अनुप्रपन्नाः
काम-कामाः गत-आगतम् लभन्ते।

शब्दार्थः
9.21. ते=they तम्=that भुक्त्वा=enjoying स्वर्ग-लोकम्=heaven विशालम्=vast क्षीणे=being exhausted पुण्ये=the results of their pious activities मर्त्य-लोकम्=to the mortal earth विशन्ति=fall down एवम्=thus त्रयी=of the three vedas धर्मम्=doctrines अनुप्रपन्नाः=following गत-आतगम्=death and birth काम-कामाः=desiring sense enjoyments लभन्ते=attain

Meaning
9.21: Having enjoyed the wide world of heaven and exhausted the merit of their pious deeds, they return to the world of mortals. Thus conforming to doctrine of the three Vedas and desiring sense pleasures, they go and come (Gatāagatam, Go and Come = death and rebirth).

Friday, December 30, 2016

Bhagavadgita 9-20, श्रीमद्भगवद्गीता ९-२०

श्लोकः
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यमासाद्य सुरेनद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्।।९-२०।।

सन्धि विग्रहः
त्रै-विद्याः माम् सोमपाः पूत-पापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यम् आसाद्य सुरेनद्र-लोकं अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव-भोगान्।।९-२०।।

श्लोकार्थः
त्रै-विद्याः सोमपाः पूत-पापाः माम् यज्ञैः इष्ट्वा
स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते। ते पुण्यम् सुरेनद्र-लोकं आसाद्य,
दिवि दिव्यान् देव-भोगान् अश्निन्ति।

शब्दार्थः
9.20. त्रै-विद्याः=the knowers of the three Vedas माम्=me सोमपाः=drinkers of soma juice पूत-पापाः=purified of sins यज्ञैः=with sacrifices इष्ट्वा=worshipping स्वर्गतिम्=passage to heavon प्रार्थयन्ते=pray for ते=they पुण्यम्=pious आसाद्य=attaining सुरेनद्र=of indra लोकं=the world अश्नन्ति=enjoy दिव्यान्=celestial दिवि=in heaven देव-भोगान्=the pleasures of the gods

Meaning
9.20: The knowers of the three Vedas, who drink the soma juice and are cleansed of their sins by sacrifices and worship, pray for reaching heaven of Indra' world and enjoying the divine pleasures. These pious, reaching Indra's world, enjoy the celestial pleasures of gods in heaven.