Thursday, January 19, 2017

Bhagavadgita 10-5, श्रीमद्भगवद्गीता १०-५

श्लोकः
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।।१०-५।।

सन्धि विग्रहः
अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानम् यशः अयशः।
भवन्ति भावाः भूतानाम् मत्तः एव पृथक्-विधाः।।१०-५।।

श्लोकार्थः
अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्, यशः, अयशः,
(इमे) भूतानाम् पृथक्-विधाः भावाः मत्तः एव भवन्ति।

शब्दार्थः
10.5. अहिंसा=nonviolence समता=equilibrium तुष्टिः=satisfaction तपः=penance दानम्=charity यशः=fame अयशः=infamy भवन्ति=come about भावाः=natures भूतानाम्=of living entities मत्तः=from me एव=certainly पृथक्-विधाः=variously arranged

Meaning
10.5: and ahimsa (nonviolence), equanimity, contentment, austerity, charity, fame and infamy: these different natures of living beings come from Me only.

Wednesday, January 18, 2017

Bhagavadgita 10-4, श्रीमद्भगवद्गीता १०-४

श्लोकः
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।।१०-४।।

सन्धि विग्रहः
बुद्धिः ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यम् दमः शमः।
सुखम् दुःखम् भवः अभावः भयम् च अभयम् एव च।।१०-४।।

श्लोकार्थः
बुद्धिः, ज्ञानम्, असम्मोहः, क्षमा, सत्यम्, दमः।
शमः, सुखम्, दुःखम्, भवः अभावः, भयम् च एव अभयम् च।

शब्दार्थः
10.4. बुद्धिः=intelligence ज्ञानम्=knowledge असम्मोहः=freedom from doubt क्षमा=forgiveness सत्यम्=truthfulness दमः=control of the senses शमः=control of the mind सुखम्=happiness दुःखम्=distress भवः=birth अभावः=death भयम्=fear=also अभयम्=fearlessness एव=also=and

Meaning
10.4: Intelligence, knowledge, freedom from delusion, patience, truth, self-restraint, calmness, happiness, sadness, birth, death, fear, fearlessness,